V Nehoupat, s.r.o. a 4E consulting, s.r.o. považujeme ochranu vašeho soukromí za vážnou věc. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů popisujeme, jaké jsou naše postupy v oblasti ochrany soukromí, vysvětlujeme, jaké typy informací o vás shromažďujeme, jak je používáme a zpracováváme a s kým je sdílíme.

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace o fyzické osobě, které je možné použít k identifikaci této osoby, mimo jiné například jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa bydliště, doručovací nebo jiná fyzická adresa, jiné kontaktní údaje, titul, povolání nebo osobní zájmy.

Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a jak je používáme?

Vaše osobní údaje shromažďujeme, pokud pokud se přihlásíte k odběru e-mailových zpráv nebo se zapíšete do jiného seznamu pro rozesílání nebo pokud nám své osobní údaje předáte z jakéhokoli jiného důvodu.

Určité informace můžeme také shromažďovat automaticky z vašeho zařízení pro účely správy našich webových stránek. Konkrétně můžeme takto automaticky shromažďovat informace jako je například vaše IP adresa, typ zařízení, typ prohlížeče, zeměpisná poloha a další technické údaje. Dále můžeme shromažďovat informace o interakcích vašeho zařízení s našimi webovými stránkami, mimo jiné o navštívených stránkách a odkazech, na které jste klikli. Díky shromažďování těchto informací vám můžeme lépe porozumět, zjistit, odkud jste přišli a jaký obsah na našich stránkách je pro vás zajímavý.

Někdy získáme vaše osobní údaje od třetích osob, například ze seznamů účastníků obchodních akcí. Dbáme ale na to, aby k tomu, že nám vaše osobní údaje předají, měly tyto třetí osoby buď váš souhlas, nebo aby byl tento postup jinak povolen nebo požadován v souladu s právními předpisy.

Marketing

Pokud si přejete dostávat informace o nejnovějších produktech, službách, řešeních a akcích, které nabízíme, můžete se přihlásit k odběru našeho newsletteru. Abychom vám tyto marketingové informace mohli poskytovat, potřebujeme vaši e-mailovou adresu. Kdykoli se můžete rozhodnout, že od nás už marketingové materiály dostávat nechcete; v takovém případě se řiďte pokyny pro odhlášení, které jsou uvedeny na konci každého e-mailu, který obdržíte.

Pokud jste u nás již dříve využívali služby nebo produkty, můžeme vám zasílat komerční sdělení o souvisejících produktech a službách, které nabízíme a které mohou doplňovat vaše produktové portfolio, a to i v případě, že jste se k odběru newsletteru výslovně nepřihlásili. Pokud tyto marketingové informace již dostávat nechcete, můžete se odhlásit výše uvedeným způsobem.

Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu.

Prohlížení našich webových stránek

Při prohlížení našich webových stránek se po nich pohybujete anonymně. Zaznamenáváme nicméně vaši IP adresu (internetovou adresu vašeho počítače), abychom měli přehled o tom, kterou část našich stránek navštívíte a jak dlouho tam zůstanete. Nespojujeme vaši IP adresu s žádnými dalšími osobními údaji. Stejně jako mnohé jiné komerční webové stránky používáme standardní technologie ke shromažďování informací o tom, jak stránky používáte, nebo k zaznamenání toho, zda jste otevřeli marketingovou e-mailovou zprávu. Toto zpracování vychází z našeho oprávněného zájmu na provozování webových stránek, jejich optimalizaci a marketingu.

Jak budeme vaše osobní údaje používat?

Vaše osobní údaje použijeme pouze pro službu, o kterou jste nás požádali, jak je uvedeno výše, případně pro výše popsané marketingové účely. Tyto informace budeme používat výhradně v souladu s vašimi pokyny, s právními předpisy o ochraně osobních údajů a s naší povinností zachovat důvěrnost.

Naše práce pro vás může vyžadovat, abychom vaše údaje předali našim externím poskytovatelům služeb, subdodavatelům a dalším souvisejícím organizacím, aby mohli plnit úkoly a poskytovat služby naším jménem. Při výběru externích poskytovatelů služeb dbáme na to, aby dokázali zajistit takovou úroveň ochrany vašich práv, která je nutná pro dodržení příslušných právních předpisů. Kromě toho sdělujeme pouze ty osobní údaje, které jsou nutné pro poskytnutí služeb, a máme s nimi uzavřeny smlouvy, na jejichž základě musí vaše informace uchovávat v bezpečí a nesmí je využívat pro účely vlastního přímého marketingu.

Předávání vašich osobních údajů mimo EHP

V rámci služeb, které vám prostřednictvím těchto webových stránek nabízíme, mohou být informace, které nám poskytnete, předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. To se může stát, pokud některý z našich externích poskytovatelů sídlí mimo EHP. V takovém případě se ujišťujeme, že daný poskytovatel zajišťuje adekvátní úroveň ochrany vašich osobních dat tím, že uzavíráme standardní smluvní doložky přijaté Dozorovým úřadem a schválené Evropskou Komisí v souladu s článkem 46 GDPR nebo poskytnutím jiných odpovídajících zabezpečení v souladu s GDPR.

Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nezbytné pro naplnění účelů, pro které údaje zpracováváme, případně z jiných platných důvodů, pro které vaše osobní údaje uchováváme (například pro splnění naší zákonné povinnosti, řešení sporů nebo vymáhání našich smluv).

Vaše práva

Ve spojitosti se zpracováním vašich osobních údajů máte tato práva:

  1. Právo odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, pokud je souhlas právním důvodem takového zpracování;
  2. právo na přístup k vašim osobním údajům, které o vás máme uloženy, a na informace o tom, jak je zpracováváme;
  3. právo na opravu vašich osobních údajů, které o vás uchováváme;
  4. právo na úplný výmaz všech údajů, které o vás uchováváme, pokud neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování;
  5. právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu současný správce bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě a zpracování se provádí automatizovaně;
  6. právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů;
  7. právo podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud se domníváte, že existuje „důvod, který se týká vaší konkrétní situace“. Jediným případem, kdy budeme moci vaši žádost odmítnout, je situace, kdy můžeme prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo kdy je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  8. právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, datová schránka: qkbaa2n.

Výše uvedená práva a případné námitky můžete uplatnit písemně na níže uvedené adrese nebo e-mailem na adrese nikoho@nehoupat.cz

Nehoupat, s.r.o. Purkyňova 648/125 612 00 Brno

4E consulting, s.r.o. Kainarova 3236/88 616 00 Brno

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je účinné od 1. září 2021.